FREISTADT

Das Schloss wurde als Verstärkung der Befestigungsanlagen ab dem Jahr 1363 errichtet. Herzog Rudolf IV. dem Stifter erteilte den Auftrag zum Bau des Schlosses. Bis zur Fertigstellung wurden alle Besitzungen im Landgericht Freistadt mit einer Steuer belegt: Hof, Hube, Lehen und Hofstatt. Nach dem Tod Rudolfs (1365) führten seine Brüder Leopold und Albrecht den Bau weiter und 1397/98 war das neue Schloss samt dem Bergfried fertig gestellt. Bis 1440 erfolgten einige Ausbesserungen und am Ende des 15. Jahrhunderts wohl auch eine Erhöhung des Bergfrieds. Bis 1700 war das Schloss Teil der landesfürstlichen Herrschaft. Später gelangte es in den Besitz der Adelsfamilien Harrach und Kinsky. Nach wechselhafter Geschichte und zahlreichen Eigentümern diente es verschiedensten Zwecken wie Herrschaftssitz, Siechenhaus, Kaserne, Wohnhaus. 1798 kaufte es die Stadt Freistadt um 5000 Gulden. Seit 1918 gehört das Schloss der Republik Österreich als Nachfolger der Monarchie.

Zámek byl budován od roku 1363 jako posílení opevnění. Vévoda Rudolf IV. nařídil zakladateli vybudovat zámek. Až do jeho dokončení byla na veškeré državy spadající pod zemský soud ve Freistadtu uvalena daň: dvůr, polnosti, léna a statky. Po smrti Rudolfa (1365) pokračovali jeho bratři Leopold a Albrecht ve výstavbě a nový zámek včetně bergfritu byl dokončen v letech 1397/98. Do roku 1440 bylo provedeno několik oprav a koncem 15. století došlo nejspíše i ke zvýšení bergfritu. Až do roku 1700 spadal zámek pod zeměpanskou vládu. Později se stal majetkem šlechtických rodů Harrach a Kinsky. V průběhu měnící se historie a po četných změnách vlastníků sloužil k různým účelům, jako panské sídlo, chorobinec, kasárna, obytná budova. Roku 1798 jej za 5000 zlatých koupilo město Freistadt. Od roku 1918 patří zámek Rakouské republice jako nástupci monarchie.

Tourismus-Infostellen

Turistické informační

centrum České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č. 2
370 01  České Budějovice

Tel.: +420386801413 

infocb@c-budejovice.cz

www.cb-info.cz

Region Freistadt

Waaggasse 6
4240 Freistadt
Tel.:
+43 7942 75 700  
kernland@oberoesterreich.at
www.muehlvietel.at/wo/region-freistadt

Touristik Grein

Stadtplatz 5
4360 Grein

Tel.: +43 7268 7055 
info.grein@oberoesterreich.at

www.grein.info/

Touristik St. Thomas am Blasenstein

Markt 7

4364 St. Thomas a. Bl.

Tel.: +43 7265 5455

marktgemeinde@st.thomas.

blasenstein.at 

www.st-thomas.at

Touristik Bad

Kreuzen         
Bad Kreuzen 20a
4362 Bad Kreuzen
Tel.:
+43 7266 62 55-78
info@gsundleben.at
www.bad-kreuzen.at

Burgmuseum Clam
Sperken 1
4352 Klam
Tel.:
+43 7269 7217
museum@burgclam.com
www.burgclam.com

Touristik Mühlviertler Alm

Unterweißenbach 19
4273 Unterweißenbach  
Tel.:
+43 7956 73 04-0 
office@muehlviertleralm.at
www.muehlviertleralm.at