LOUZEK

Die Anfänge der Burg liegen in der Zeit der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert. Die Gründer sind jedoch unbekannt. Die sich zur Burg beziehenden Aufzeichnungen sind sehr karg und erwähnen nur drei schriftliche Quellen. Im Jahr 1421 wird als Burgherr Peter Harrachéř von Louzek erwähnt, zu dieser Zeit Burggraf auf Vítkův Hrádek. Aus einem jüngeren Bericht geht hervor, dass die Burg um 1440 in den Besitz des Geschlechtes Malowetz von Malowitz /Malovcové z Malovic/ überging. Am 1. August 1448 wurde dann von den Brüdern Jan, Diviš und Bohuslav von Malovice durch Eintragung in die Landtafel die Burg an Ulrich II. von Rosenberg übergeben. Ab  diesem Tag wurde die Burg Louzek Teil des Herrschaftsgutes von Nové Hrady und verfiel schnell, denn nur 12 Jahre später verkauft der oben erwähnte Ulrich von Rosenberg den Meierhof an einen gewissen Bárta und dessen Sohn Kříž. 1541 wird definitiv vermerkt „Lauzek, ein leeres Schloss und bei ihm der Hof Lauzek, ansonsten Skurovice“. Die Burg wurde dreiteilig angelegt. Diese bestand aus einem kleinen Kern mit einem viereckigen Turm und weiteren Gebäuden, einer höher liegenden Vorburg mit einem Zugangsweg und einer Befestigung auf der Spitze eines Felsens und einigen Wirtschaftsgebäuden. Die gesamte Anlage war von einem Graben umgeben, der an einigen Stellen doppelt war. Zur Absicherung des Objektes trug auch dessen Lage am Rand eines Felsblockes und eines steilen Hangs bei, der an den Fluss Maltsch grenzte.


Počátky hradu spadají na přelom 13. a 14. století. Zakladatelé jsou však neznámí. Písemná evidence k hradu je velmi chudá a zmiňuje pouze tři písemné prameny. V roce 1421 se jako pán hradu připomíná Petr Harrachéř z Louzku, tou dobou purkrabí na Vítkově Hrádku. Z mladší zprávy vysvítá, že hrad přešel okolo roku 1440 do držení rodu Malovců z Malovic. 1. sprna 1448 pak bratři Jan, Diviš a Bohuslav z Malovic předali zápisný list na hrad Oldřichovi II. z Rožmberka. Od tohoto data se stal hrad Louzek součástí novohradského panství a rychle zpustl, neboť jen o 12 let později prodává výše zmíněný Oldřich Rožmberský poplužní dvůr jakémusi Bártovi a jeho synovi Křížovi. V roce 1541 se definitivně připomíná jako „Lauzek zámek pustý a při něm dvuor Lauzek, jinak Skurovice“. Dispozice hradu byla trojdílná. Skládala se z nevelkého jádra zastavěného čtverhrannou věží a dalšími stavbami, výše položeným předhradím s přístupovou cestou a opevněním na vrcholu skalního suku a konečně nevelkým hospodářským zázemím. Celý areál byl obklopen příkopem, v některých místech zdvojeným. K zabezpečení objektu přispělo i jeho umístění na hraně skalního bloku a prudkého svahu, hraničícího s tokem řeky Malše.